Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Subvenciones promoción de los derechos de la infancia GVA 2017

Resolució de 21 d’agost de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil, per a l’exercici 2017.

Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a programas de promoción de los derechos de la infancia y de participación infantil, para el ejercicio 2017.
Mitjançant l’Ordre 6/2017, de 20 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, es van aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil (DOGV 8092, 26.07.17). L’article tercer de l’esmentada ordre estableix que la convocatòria de les subvencions es realitzarà mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d’infància. Per tot això, en l’exercici de la competència atribuïda per l’article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació amb l’article 9.2 del Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, resolc: Primer. Objecte i condicions de concessió 1. Es convoquen en règim de concurrència competitiva subvencions per a l’exercici 2017, per a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil. 2. La concessió i les condicions de la subvenció, així com la realització dels programes s’ajustarà a les disposicions de l’Ordre 6/2017, de 20 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil, publicades en el DOGV número 8092, de 26 de juliol de 2017 (d’ara en avant, Ordre 6/2017). 

Accede a la información completa

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL