Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Ayudas para menores en acogimiento 2016

Decret 46/2016, de 22 d’abril, del Consell, pel qual es regula el procediment i les condicions per al reconeixement i la concessió de la prestació econòmica per a despeses de manutenció dels menors acollits.

Preàmbul La Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil, encomana a les administracions públiques competents en matèria de protecció de menors, l’adopció de mesures preventives i protectores que garantisquen la seua assistència moral i material. Correspon a la Generalitat, d’acord amb l’article 49.1.27 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la competència exclusiva en matèria d’institucions públiques de protecció i ajuda a menors. 

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL